728 x 90
Aquest contingut no aquesta disponible actualment

CURS DE MONITOR DE NATACIÓ

INFORMACIÓ:

REQUISITS D ADMISSIÓ

- Tenir 16 anys complerts en el moment de la matricula.

- Titulació acadèmica mínima d ESO, Graduat en Educació Secundària o equivalent.

- Superar les proves d aptitud física

-200 mts. lliures seguits en menys de 5 minuts,

i 25 mts. esquena; 25 mts. braça; 25 mts. papallona i 25 mts. crol (sense límit de temps amb gest tècnic i coordinació correcta).

FORMALITZACIÓ DE LA MATRICULA

- Empleneu l imprès de sollicitud d admissió amb TOTS els camps.

- La taxa de matrícula és de 505,00 €, la qual haurà de ser satisfeta de la següent manera:

Pagament directe en aquest enllaç (la totalitat de la matrícula)

ENLLAÇ PER A PAGAMENT ONLINE UNA VEGADA CONFIRMAT EL CURS I LA MATRÍCULA

A la taxa de matrícula, va inclosa l expedició del títol i carnet corresponent, una vegada aprovat el curs.

- Fotocòpia del D.N.I., així com el títol acadèmic que s acrediti de posseir (mínim de Graduat en Educació Secundària o Graduat Escolar).

- El certificat d aptitud física haurà d estar signat pel cap d estudis, certificant la superació de les proves esmentades anteriorment i per l alumne declarant la seva capacitat física per realitzar el curs. En cas de menors de 18 anys, també haurà de venir signat pel seu pare/mare o tutor legal.

DEVOLUCIÓ IMPORT DE LA MATRÍCULA

E.N.E. tornarà l import íntegre de la matrícula de qualsevol curs sempre que aquest hagi estat anul-lat o ajornat per la pròpia E.N.E., desestimant-se qualsevol altre cas.

RELACIÓ DE DOCUMENTS A INCLOURE A LA MATRICULA:

- Full de sol-licitud de matrícula original amb TOTES les dades emplenades.

- Còpia del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent.

- Còpia del D.N.I.

- Certificat de superació de les proves d accés (aptitud física) degudament emplenat i signat pel cap d estudis i per l alumne (en cas de menors, també pel seu tutor).

- Comprovant ingrés bancari.

TOTES LES MATRICULES QUE NO REUNEIXIN ELS REQUISITS EXIGITS O ESTIGUIN INCOMPLETES, SERAN TORNADAS, DONANT-SE PER NO ADMESES

Enllaç HORARIO CURSO MONITORTwitter